Panme điện tử đo ngoài 0-25mm-IP65 cổng SPC Mitutoyo 293-230-30