Tủ điện mặt và đế nhựa 8-12 modules SINO 601TRTASPE4FC812AS0B